ÁSZF

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 1. Bevezető rendelkezések

1.1. A BIOTEK Mérnöki Kereskedelmi Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1165 Budapest, Bökényföldi út 104.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-161091; adószám: 10639834-2-42.; “Biotek Kft”) által megkötött minden adásvételi és szállítási szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései vonatkoznak. Az ÁSZF a Vevővel kötött szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A vásárlók megrendelésében, illetve egyéb írásos, vagy szóbeli közlésében foglaltak nem módosítják a jelen ÁSZF rendelkezéseit, hacsak ahhoz a Biotek Kft. írásban hozzá nem járult. A szerződő felek a közöttük létrejövő szerződésben a jelen ÁSZF-től eltérő kikötésekben közös megegyezéssel írásban megállapodhatnak. A Vevő általános beszerzési feltételeinek alkalmazása kizárt, kivéve, ha azt a Biotek Kft írásban elismerte.

1.2. A Biotek Kft által forgalmazott termékek alkatrészek, a megfelelő termék kiválasztása és alkalmazása iparági specifikus szakismereteket kíván. Vevő a megrendelés adásával (ajánlat elfogadásával) elismeri, hogy a Biotek Kft termékeit szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége érdekében vásárolja meg, a termék kiválasztásához és alkalmazásához szükséges szakértelemmel rendelkezik. A fentiek alapján Vevő tudomásul veszi, hogy a Szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek.

1.3. A Biotek Kft. által publikált árlisták, katalógusok, hirdetési anyagok, rajzok vagy bármely más, az értékesített termékre vonatkozó anyag, melyet a Biotek Kft. az ajánlathoz csatolt, csak általános tájékoztatásra szolgálnak, és nem tekinthetők a felek között létrejövő szerződés részének.

1.4. Ezen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti és megismerheti. A Biotek Kft. gondosan ügyel rá, hogy a Vevő megismerje ezen ÁSZF-et még a közöttük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt. A Vevő a jelen ÁSZF-et a Biotek Kft. üzleti helyiségeiben megtekintheti és kérésére abból egy példányt részére a Biotek Kft. átad. A Biotek Kft az ÁSZF mindenkor hatályos változatát a Biotek Kft honlapján (www.biotek.hu), elektronikus úton is hozzáférhetővé teszi.

1.5. A Biotek Kft fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et új termék, vagy szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse, valamint, hogy azt az üzletpolitika megváltozásakor egyoldalúan módosítsa.

2.  Meghatározások

Az ÁSZF-ben használt fogalom-meghatározások a jelen ÁSZF-ben, valamint a Szerződésben – eltérő kikötés hiányában – az alábbi jelentéssel bírnak:

Áru: a Szerződés tárgya, a Vevő által a megrendelésben megrendelt és megvásárolt termékek összessége vagy bármelyike.

Fél: a Biotek Kft vagy a Vevő.

Felek: a Biotek Kft és a Vevő.

Fogyasztói szerződés: a Ptk 8:1§ (1) 3. pontban és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontjában meghatározott fogyasztóval kötött szerződés.

Megállapodás: a Felek megállapodása az ügylet teljesítésével kapcsolatos lényeges kérdésekről.

Ptk.: a mindenkor hatályos polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Vételár: az a nettó összeg, amelyet a Vevő az Áru ellenértékeként a Biotek Kft részére köteles megfizetni.

Vevő: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint magánszemély, amelynek (akinek) részére a Biotek Kft. árut ad el.

3. Ajánlat és megrendelés

3.1. A Biotek Kft. ajánlata – ellenkező értelmű kikötés híján - az ajánlat keltezésétől számított 30 napig érvényes, a 31. napon automatikusan érvényét veszti, lejár. Elfogadás előtt, illetve az elfogadás Biotek Kft. általi kézhezvételét megelőzően, a Biotek Kft. bármikor jogosult ajánlatát egyoldalúan visszavonni vagy megváltoztatni, módosítani. Nyilvánvaló ajánlati hibák az ajánlat elfogadása előtt a Biotek Kft. egyoldalú közlésével, az ajánlat elfogadása után a felek közös megegyezésével helyesbítendőek. Az ajánlat részét képezi a jelen ÁSZF rendelkezései. A Biotek Kft csak az ajánlat változatlan tartalmú elfogadása esetén tekinti a szerződést létrejöttnek, a Biotek Kft. az ajánlat valamennyi kikötését lényeges kikötésnek minősíti. Az ajánlat, illetve annak módosítása, kiegészítése esetén annak kiállítását követően az ajánlati kötöttség idején belül írásbeli elfogadó nyilatkozattal történő elfogadása, a módosított, kiegészített tartalommal a Biotek Kft általi kézhezvétellel létrehozza a Szerződést. A Szerződés létrejön abban az esetben is, amennyiben Vevő az elfogadó nyilatkozatot az ajánlati kötöttség utolsó napjáig ajánlott postai küldeményként a Biotek Kft címére feladja.

3.2. Biotek Kft. által küldött ajánlatok a Vevő részéről semmiféle kötelezettséget nem keletkeztetnek. A Vevő részéről történő bármilyen kötelezettségvállaláshoz szükség van azok Vevő részéről történő írásbeli elfogadására, vagy szóbeli elfogadás esetén írásos megerősítésre.

3.3. Megrendelés adásával (ajánlat elfogadásával) a Vevő elismeri és tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései a közöttük létrejövő szerződés részét képezik.

4. Vételár

4.1. A Vételár az ajánlatban/megrendelésben kerül meghatározásra. A Vevő által fizetendő Vételár az ajánlati ár, amelyet a Vevő elfogadott.

4.2. A Biotek Kft. által kiállítandó számlára a Vételár kerül feltüntetésre. A Vételárat a jogszabályokban meghatározott ÁFA terheli.

4.3. Az eladási árak egységárak. A Biotek Kft. raktári vagy telepi árai az adott árunak megfelelő szokásos csomagolási költségeket, importbeszerzés esetén a vám és vámkezelési költségeket tartalmazzák. A Vevőt terhelik a Biotek Kft. székhelye és a Vevő székhelye, telephelye, vagy egyéb teljesítési (áru átadási) hely közötti szállítási költségek.

4.4. A Vételár, az abban adott kedvezmények csak a megrendelésben/ajánlatban meghatározott Árura (mennyiség és minőség) vonatkozik. A Vételár kizárólag a ajánlatban/megrendelésben meghatározott mennyiség átvétele esetén érvényes.

4.5. A szerződéskötést követően igazolt rendkívüli költségnövekedés (különösen a hatósági intézkedésből eredő költségnövekedés) áthárításának a jogát a Biotek Kft. fenntartja.

5. Fizetések

5.1. A Vevő a Biotek Kft által szabályszerűen kiállított és a Vevőnek benyújtott számla alapján köteles a Szerződésben meghatározott bruttó Vételárat megfizetni. Az Áru fizetése készpénzzel, készpénzmentes fizetési eszközzel vagy átutalással történhet. Vevő a Vételárat a Szerződés szerinti devizanemben köteles megfizetni.

5.2. Készpénz vagy készpénzmentes fizetőeszközzel történő fizetés az Áru átvételekor a Biotek Kft. pénztáránál történik. Amennyiben az Áru átadása nem a Biotek Kft. székhelyén történik, úgy a fizetés az Áru kiszállítása előtt történik a Biotek Kft. pénztáránál. A pénztárban történő befizetés esetén minősül a fizetés teljesítettnek.

5.3. Átutalással történő fizetés esetén a Biotek Kft. számláján meghatározott bankszámlára utalja át a Vevő a Vételárat a számlán feltüntetett teljesítési határidőig (amely ellenkező megállapodás hiányában a teljesítést követő 8 nap). A fizetés akkor számít teljesítettnek, amikor a bruttó Vételár a Biotek Kft bankszámláján jóváírásra került.

5.4. A Biotek Kft. fenntartja magának a jogot bizonyos árucikkek esetén arra, hogy a Vevőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen.

5.5. Késedelmes fizetés esetén a Vevő köteles késedelmi kamatot fizetni a késedelembe esés napjától. A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155 § 1. pontban meghatározott mértékű kamat.

5.6. Amennyiben a Vevő a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét késedelmesen, illetve nem teljesíti a Vevő köteles a Biotek Kft ténylegesen felmerülő, illetve felmerült jogérvényesítési költségeit, így például a behajtás költségét, a fizetési meghagyás díját, a peres eljárás illetékét, a végrehajtási eljárás költségeit, a végrehajtási eljárásba való becsatlakozás díját, a behajtásban közreműködők díját, az igényérvényesítéshez igénybe vett jogi tanácsadó díját a Biotek Kft első írásbeli felszólítására, a felszólításban meghatározott határidőn belül megtéríteni.

5.7. Amennyiben a Vevő kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, valamennyi fizetést minden esetben először a költségre (így pl. a jogérvényesítés költségeire), azután a kamatra és végül a legrégebbi főtartozásra kell elszámolni.

5.8. A Vevő a mindenkor fennálló esedékes tartozása, egyéb fizetési kötelezettsége, illetve mindezek összegszerűsége tekintetében a Biotek Kft nyilvántartása, kimutatása az irányadó. A Felek a Vevő fennálló tartozása tekintetében a Biotek Kft nyilvántartásait és nyilatkozatait irányadónak és hitelesnek tekintik.

5.9. A Vevő a Biotek Kft felé fennálló mindenféle és bármilyen fizetési kötelezettsége az alábbi esetek („Esedékessé válás körülményei”) bármelyikének bekövetkezése esetén a Biotek Kft által a Vevőnek címzett - az ilyen körülmény bekövetkezéséről szóló, az esedékes és lejárt tartozás összegét is tartalmazó - tájékoztató levele Vevő általi kézhezvétele napján azonnal lejárttá és esedékessé válik. Amennyiben a Vevő részére küldendő küldemény „ismeretlen helyre költözött” feljegyzéssel kerül visszajuttatásra a Biotek Kft-hez, a Vevő a Biotek Kft felé fennálló mindenféle és bármilyen fizetési kötelezettsége az ilyen küldemény Vevő általi kézhezvétele, illetve átvettnek minősülése napján válik lejárttá és esedékessé. Az alábbiakban meghatározott esetek bármelyikének bekövetkeztét követően a Biotek Kft jogosult a Biotek Kft által addig az időpontig még nem teljesített szállítások teljesítését a szállítandó Áru bruttó Vételárának annak átadásával egyidejű maradéktalan megfizetéséhez, mint feltételhez kötni, és ezen új feltétel teljesítése hiányában a szállítást megtagadni.

Esedékessé válás körülményei:

  • a Vevő elleni felszámolási, végrehajtási, csőd- illetve végelszámolás iránti eljárás, vagy
  • 7 naptári napot meghaladó fizetési késedelem bekövetkezte, vagy
  • a Vevő nem képes tartozásai teljesítésére azok esedékességekor, és egy vagy több hitelezőjével tárgyalásokat kezd annak érdekében, hogy adósságát teljes egészében átütemezzék, vagy
  • amennyiben a Vevő a Szerződés, illetve a biztosítéki szerződések (amennyiben irányadó) bármely rendelkezését megsérti, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti, és ezt a Biotek Kft írásbeli értesítésére, felszólítására sem pótolja, vagy
  • a Vevő nyilatkozatának bármelyike hamissá, vagy félrevezetővé válik, vagy
  • a Vevő elérhetőségének elnehezülése vagy ellehetetlenülése miatt a Vevő érdekkörében működési zavarok keletkeznek.

5.10. A leszállított Áru a Vételár teljes kifizetéséig a Biotek Kft. tulajdonában marad. A Vevő köteles az Árut a tulajdonjog-fenntartás idején, saját költségén karbantartani. Az Áru átvételét megelőzően a Vevő köteles olyan biztosítást kötni, mely biztosítja az Árut legalább lopás,- tűz,- víz,- és más kockázatok ellen, illetve mely alapján az Áru új értéken biztosítottá válik. A Vevő köteles olyan, harmadik személy által történő végrehajtásról vagy beavatkozásról, amely a Biotek Kft tulajdonát érintheti, a Biotek Kft-t haladéktalanul írásban értesíti, a Biotek Kft jogainak érvényesítéséhez szükséges felvilágosítást megadni és az ahhoz szükséges iratokat kiadni. A Vevő köteles megtenni továbbá minden a Biotek Kft Árun fennálló tulajdonjoga biztosításához és fenntartásához szükséges intézkedést, így köteles a megfelelő őrzést biztosítani. A Vevő az Árut a Szerződésből fakadó összes fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.  A Vevő köteles erről a vevőjét megfelelően tájékoztatni. A Biotek Kft is jogosult erről a Vevő vevőjét is tájékoztatni az Esedékessé válás bármely körülményének fennállása esetén.

5.11. A Biotek Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Vevővel való üzleti kapcsolatból eredő bármilyen követelését az általa szállítandó áru ellenértékébe betudja, beszámítsa és az Árut visszatartsa. A Vevő bármilyen fizetési kötelezettségével szemben a Vevő beszámításra nem jogosult.

5.12. A szállítási határidőben a Felek a Szállítási megrendelésben állapodnak meg. A szállítási határidő meghosszabbodik a Vevő szerződésszegése esetén a szerződésszegés időtartamával, így pl. fizetési határidő lejárata esetén a késedelmes időtartammal.

6. Rendelés törlése, áru visszavétele

6.1. A Vevő a Biotek Kft. által készletezett termékre vonatkozó megrendelést annak elfogadása és visszaigazolása után csak a Biotek Kft. által meghatározott rendelés-törlési díj megfizetése esetén jogosult törölni. A rendelés-törlési díj összege készletezett termék esetén az Áru bruttó Vételára 10 %-ának megfelelő összeg. A rendelés törlésére az Áru átvételéig vagy a Biotek Kft.-vel szerződött fuvarozónak való átadásig van lehetőség.

6.2. A Vevő a Biotek Kft. által nem készletezett termékre vonatkozó megrendelést annak elfogadása és visszaigazolása után főszabály szerint nem törölheti. A Biotek Kft. egyéni mérlegelést követően a termék gyártójának együttműködése esetén hozzájárulhat a törléshez, az Áru bruttó Vételára 20%-ának megfelelő összeg megfizetése ellenében.

6.3. A Biotek Kft szállításaiból származó Áruk visszavétele főszabály szerint kizárt. A Biotek Kft. kizárólag szavatossági vagy garanciális okokból vesz vissza leszállított Árut cserére.

6.4. Mindkét Fél általi – a teljesített részre vonatkozó rész tekintetében való - részteljesítés esete kivételével, a Szerződés megszűnése esetén, amennyiben az Áru a Vevő által korábban átvételre került, a Vevő köteles az Árut a Biotek Kft-nek eredeti állapotban kiadni a megszűnés hatálybalépésének napján. A Vevő viseli a Biotek Kft visszavétellel kapcsolatos költségeit, a visszavétellel kapcsolatos kárfelelősség a Vevőt terheli. A Biotek Kft az Árut annak bruttó Vételára 80%-ának megfelelő értéken veszi vissza, amennyiben a Vevő az Árut a Biotek Kft-nek eredeti állapotban visszaadja.

6.5. Mindkét Fél általi – a teljesített részre vonatkozó rész tekintetében való - részteljesítés esete kivételével, amennyiben az Áru a Vevő által átvételre került, és a Vevő a Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét külön írásbeli felszólításban megjelölt méltányos póthatáridőre sem teljesíti, a Biotek Kft írásbeli felszólítására a Vevő köteles az Árut a Biotek Kft-nek eredeti állapotban kiadni a Biotek Kft által megjelölt időpontban. Az Áru Biotek Kft általi visszavétele nem tekinthető a Szerződéstől való elállásnak. A Biotek Kft jogosult az Árut mindaddig magánál tartani, amíg Vevő a Szerződésből fakadó minden kötelezettségét nem teljesíti.

6.6. Amennyiben a Vevő a jelen pontban meghatározott visszaadási kötelezettségét nem, vagy nem a jelen pontban meghatározott feltételek szerint teljesíti, úgy a Vevő kötbér fizetésére köteles, késedelem esetén a kötbér mértéke a bruttó Vételár 2 %-a, mely minden késedelemmel érintett naptári napon esedékes. Minden megkezdett naptári nap a kötbér fizetése szempontjából teljes napnak tekintendő. Amennyiben a Vevő az Árut hibásan és/vagy nem az eredeti állapotban adja vissza, úgy a kötbér értéke a bruttó Vételár 10 %-a, amely az Áru visszavételekor esedékes. A Biotek Kft a késedelmes és a hibás teljesítési kötbért együttesen is jogosult érvényesíteni, azonban a kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a bruttó Vételárat. A kötbér Vevő részéről történő megfizetése nem zárja ki, hogy a Biotek Kft a Vevővel szemben egyéb kárával kapcsolatban kártérítési igényét is érvényesítse.

7. Felelősségvállalás

7.1. Amennyiben a Biotek Kft. a Vevő tervei, műszaki előírásai, illetve utasításai szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Vevő viseli a teljes felelősséget a szerzői jog, a szabadalmi jog vagy bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Vevő ilyen esetben a Biotek Kft-nél esetlegesen felmerülő mindennemű ilyen költséget köteles megtéríteni a Biotek Kft első felszólítására, a felszólításban meghatározott határidőben.

7.2. A Biotek Kft a Ptk. rendelkezései szerint felel a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, szerződésszegésből származó károkért. A Biotek Kft –- a szándékos károkozásból vagy súlyos gondatlanságból vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító bűncselekményből, vagy a termékfelelősségből eredő veszteséget vagy kárt kivéve –- nem felel semmiféle következményes vagy közvetett veszteségért, illetve kárért, a Biotek Kft kifejezetten kizárja az ún. következménykárokért fennálló felelősségét.

7.3. Vevő a Szerződés megkötésével elismeri, hogy a felelősség fenti korlátozását elfogadja és kijelenti, hogy a felelősség korlátozásával járó hátrányt a Szerződésben meghatározott ellenérték kompenzálja.

7.4. A fenti szabályok ugyanúgy érvényesek a Biotek Kft teljesítési segédeire is.

8. Szállítás

8.1. Több berendezés, termék, áru megrendelése esetén oszthatatlan szolgáltatásnak tekintendő a berendezés, termék, áru annak alkatrészeivel és tartozékaival, egyebekben a termékértékesítés oszthatónak minősül. Vevő erre tekintettel a Biotek Kft részteljesítését is köteles elfogadni. Vevő szerződésszegésből eredő jogait csak a Szerződés még nem teljesített része tekintetében érvényesítheti.

8.2. A Vevőt az áru szállításra kész állapotáról a Biotek Kft. haladéktalanul értesíti. Az áru átadása - ellenkező értelmű írásos megállapodás hiányában - a Biotek Kft. székhelyén történik a Vevőnek, a Vevő megbízottjának vagy a Biotek Kft-vel szerződésben álló fuvarozó cégnek. A Vevő köteles az Árut átvenni.

8.3. A Biotek Kft. szerződött fuvarozó partnere a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., info@gls-hungary.com, Cégjegyzékszám: 13-09-111755, Adószám: 12369410-2-44). A Biotek Kft. a Vevő erre irányuló megbízása esetén az Árut a szerződött fuvarozó partner részére adja át.

8.4. A Biotek Kft az Árut a Biotek Kft székhelyén a fuvareszközön (teherautó platóján) adja át. A kárveszély a Vevőre az átadással száll át, akkor is, ha a Biotek Kft. szerződött fuvarozó partnere végzi a kiszállítást. Ha a Vevő nem a Biotek szerződött fuvarozó partnerét veszi igénybe az Áru elszállításához, az Áru fuvarozásáról Vevő az átadás napján, Biotek Kft üzemi ideje alatt, haladéktalanul köteles gondoskodni. A Biotek Kft székhelyéről való fuvarozás, ellenkező megállapodás hiányában, a Vevő kockázata és költsége.

8.5. Amennyiben a fuvarozást a Biotek Kft a Szerződésben kifejezetten vállalja (DAP), úgy a Biotek Kft az Árut a Felek által megállapodott címen, a fuvareszközön (teherautó platóján) adja át. A kárveszély az átadással átszáll, így a fuvareszközről (teherautó platójáról) való lerakodás a Vevő kockázata, költsége. A fuvarozás költsége kizárólag ebben az esetben a Biotek Kft-t terheli. Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a fuvarozó a fuvareszközzel a címet megközelíthesse, és oda az Árut biztonságosan leszállíthassa. Amennyiben az Árut Biotek Kft fuvarozza, Vevő köteles – a Biotek Kft érdekében – a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni, és erről a Biotek Kft-t haladéktalanul értesíteni. Amennyiben ezt Vevő elmulasztaná, Biotek Kft-től nem követelheti azoknak a károknak a megtérítését, illetőleg felel azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek volna.

8.6. Amennyiben a Vevő kifejezett írásbeli kérésére az Áru átadása a Vevő székhelyén, telephelyén vagy a Vevő által kijelölt más helyen történik, úgy ellenkező értelmű írásbeli megállapodás hiányában a szállítással kapcsolatos mindennemű költség a Vevőt terheli.

8.7. Amennyiben a Vevő a Biotek Kft. szerződött fuvarozója által történő kiszállításra igényt tart, a Biotek Kft. a rendelés után csomagolási- és szállítási költséget számol fel, mely költség táblázatos formában megtalálható a Biotek Kft. honlapján. A rendelések összevonására és közös csomagolására nincs lehetőség, ezért a csomagolási- és szállítási költséget minden rendelés után felszámolásra kerül, függetlenül a megrendelés vagy szállítás időpontjától.

8.8. A csomagolás módját a Biotek Kft a saját választása szerint határozza meg, azonban a csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az Áru épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja.

8.9. A szállítási véghatáridőben a Felek a megrendelésben állapodnak meg. A szállítási véghatáridő meghosszabbodik a Vevő szerződésszegése esetén a szerződésszegés időtartamával, így pl. az előleg fizetési határidő lejárata esetén a késedelmes időtartammal.

8.10. A Biotek Kft. az előre megadott szállítási határidő betartásáért minden tőle telhetőt megtesz, de amennyiben az áru jellegéből úgy adódik, kivételes esetben szállítási késedelem előállhat, amelyért a Biotek Kft-t felelősség nem terheli, amennyiben az nem a Biotek Kft. hibájából történik. A késedelemről a Biotek Kft. a Vevőt haladéktalanul értesíti.

8.11. Amennyiben a Vevő az Áru átvételére vonatkozó kötelezettségét megszegi (pl. az átvétel megtagadása), a Biotek Kft megfelelő póthatáridőt tűz. A Biotek Kft az Árut ebben az esetben az átvételig tárolja, melyért a 8.18.-ban meghatározott díjat számít fel. A kitűzött póthatáridő eredménytelen elteltét követően a Biotek Kft jogosult – saját belátása szerint - az Áru átadását ismételten megkísérelni, tárolni vagy a Szerződés még nem teljesített részétől elállni. Elállás esetén a Biotek Kft jogosult a Szerződés szerint már szállított és a még nem szállított Áruk bruttó Vételára 10%-ának megfelelő összeget, mint kötbért a Vevőtől követelni, a Vevő pedig köteles ezen kötbért a Biotek Kft első írásbeli felszólítására a felszólításban meghatározott esedékességkor a Biotek Kft részére megfizetni. A Biotek Kft a kötbért meghaladó kárát jogosult a kötbér megfizetésétől függetlenül követelni.

8.12. A Vevő nem jogosult megtagadni az Áru átvételét jelentéktelen hiba esetén. Jelentéktelen hibának minősül különösen a csomagolás esztétikai sérülése, illetve az Áru működésének rendeltetésszerű használatát nem gátló sérülés, valamint áruhiány esetén a mennyiségi hiba (a megrendeltnél kevesebb került leszállításra).

8.13. Vevő köteles a mennyiségi hiányt, valamint a csomagolás és az Áru egyéb azonnal látható sérüléseit az Áru átvételekor a szállítólevélre feljegyezni, a Biotek Kft általi fuvarozás esetén mindezt a fuvarozó felé érvényesíteni, valamint Biotek Kft-vel haladéktalanul írásban közölni és egyúttal szavatossági igényét megjelölni. Az érvényesítés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

8.14. Vevő köteles továbbá az Árut három (3) napon belül megvizsgálni, és köteles az Áru hiányát, valamint az átvételkor nem látható sérüléseit ezen határidőn belül mind a Biotek Kft és amennyiben Felek megállapodása alapján Biotek Kft gondoskodik az Áru fuvarozásáról mind a fuvarozó felé jelezni és érvényesíteni. Amennyiben Vevő a három (3) napos határidőt elmulasztja, felel mindazon kárért, amelyért egyébként fuvarozó volna köteles a jogszabályok alapján helytállni.

8.15. Amennyiben a Vevő írásos felszólítás ellenére az esedékes fizetést nem teljesíti, úgy a Biotek Kft. fenntartja magának a jogot a szerződés azonnali hatályú felbontására, aminek következtében az esetlegesen még le nem szállított áruk leszállítására csak külön megállapodás esetén kerül sor.

8.16. Késedelmes fizetés esetén a Biotek Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a már esedékessé vált részletek, továbbá a késedelmi kamatok vagy egyéb jogcímen fennálló követelései kifizetéséig a szállítandó árukat visszatartsa.

8.17. Amennyiben az Áru szállításra kész állapotáról szóló jelentés kézhezvételét követő 8. napig az Árut a Vevő nem veszi át, úgy a Biotek Kft. jogosult az Árut leszámlázni. Az ilyen áruk vonatkozásában a leszámlázástól kezdve a felelős őrzés szabályai az irányadóak.

8.18. Amennyiben az Áru átadás-átvétele nem vagy csak részben eredményes, a Biotek Kft jogosult az Árut, vagy annak át nem vett részét a Vevő költségére és kockázatára tárolni. Ilyen esetben a tárolásért a Biotek Kft tárolási díjként az Áru bruttó Vételára 2 %-ának megfelelő összeget  számítja fel havonta, mely havonta a tárgyhót követően a Biotek Kft által kiállított számlában meghatározott napon esedékes. A tárolási díj minden megkezdett naptári hónap után fizetendő. A Biotek Kft jogosult a Szerződéstől tárolás során is elállni.

8.19. Vis Major esetén a szállítási határidő arányosan meghosszabbodik. Minden olyan esemény, amely Biotek Kft tevékenységétől független, általa nem befolyásolható, és a Szerződés teljesítését jelentősen elnehezíti vagy akadályozza, a Szerződés szempontjából Vis Majornak tekintendő (pl. erőhatalom, háború, természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, üzemzavar stb.). A Felek kifejezetten Vis Majornak minősítik továbbá az alapanyag hiány miatt bekövetkező, vagy arra visszavezethető szállítási határidő hosszabbítást, szállítási késedelmet. Vis Majornak tekintendő az is, ha az ilyen körülmények a Biotek Kft beszállítója vagy alvállalkozója, szállítmányozója/fuvarozója esetében lépnek fel.

Vis Major bekövetkezése esetén, illetve ha annak bekövetkezése előre látható Biotek Kft köteles haladéktalanul írásban értesíteni Vevőt a Vis major pontos okáról, valamint a Szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatásáról.

9. Szavatosság és jótállás

9.1. A Biotek Kft. az Árut rendeltetésszerűen felhasználható állapotban, az előzetesen megállapodott előírásoknak megfelelően adja át a Vevőnek (az 8.7. pontban megengedett eltérésekkel). A Biotek Kft. semmiféle felelősséget nem vállal az abból eredő károkért, hogy a Vevő az Árut nem rendeltetésszerűen használja fel.

9.2. Amennyiben az Áru a Vevő által szolgáltatott adatok alapján készül, úgy a Biotek Kft. a Vevő által átadott rajzok vagy minták hibájából vagy hiányosságából eredő semmiféle kárért nem vállal felelősséget.

9.3. Az Áru hibájából eredő kárért a Biotek Kft. kizárólag az Áru értékének összegéig vállal felelősséget.

9.4. A Biotek Kft. vállalja és szavatolja, hogy minden általa szállított Áru megfelel az előzetesen egyeztetett műszaki feltételeknek és leírásoknak vagy a bemutatott árumintáknak. A műszaki feltételek és leírások csak általános jellegűek, az ezektől történő olyan csekély mértékű eltérések, melyek az árucikk rendeltetésszerű használatát nem befolyásolják (pl. szín, kikészítés, súly stb.), nem jelentik az előzetesen megállapított feltételek megváltoztatását. Olyan kellékhiányok esetében, amelyek az Áru értékét és/vagy használatra való alkalmasságát nem vagy nem jelentősen befolyásolják, szavatossági igények kizártak.

9.5. Az Áru minőségére és a tartósságára vonatkozó szavatosságok a vonatkozó jogszabályok kereteit meghaladó mértékben csak abban az esetben minősülnek elfogadottnak, ha azt kifejezetten és írásban ekként ismerte el a Biotek Kft.

9.6. A Vevő a kellékhiány (mennyiségi hiba és a látható sérülés kivételével) felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Biotek Kft-vel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért Vevő felelős.

9.7. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik a Vevő Áru átadás-átvételétől számított tizenkettő (12) hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő az Árut nem tudja rendeltetésszerűen használni.

9.8. Amennyiben a leszállított Áru hibás vagy nem felel meg a szavatolt minőségnek, a hibát elsősorban kijavítani kell. Amennyiben Biotek Kft a hiba kijavítását nem vállalja vagy az lehetetlen, a Vevő választhat, hogy kicserélést vagy árleszállítást kér. Vevő köteles a hiba kijavításához szükséges feltételeket, így a hibás Áruhoz történő hozzáférést biztosítani. A hiba kijavításához szükséges becsült időtartamról Biotek Kft a Vevőt a hibás Áru megvizsgálásakor tájékoztatja. A javítással a Vevőnek okozott kényelmetlenséget a Vevő köteles tűrni. Amennyiben a Vevő a kijavításhoz szükséges feltételeket nem biztosítja a Biotek Kft részére vagy a hibás Árun jogosulatlan változtatásokat vagy javításokat eszközöltek, a Biotek Kft a kellékszavatosság alól mentesül.

9.9. A helyi előírások és rendelkezések betartása, a tervezés, a beépítés, az üzembe helyezés valamint a javítás és a dokumentált rendszeres karbantartás tekintetében a felelősséget a Vevő viseli. A Vevő mindenkor köteles a termékleírásban/műszaki dokumentációban foglaltakat maradéktalanul betartani, köteles dokumentáltan rendszeresen karbantartani. Olyan hibák, illetve károk, amelyek a termékleírástól/műszaki dokumentációtól való eltérés – így pl. eltérő beépítés, üzembe helyezés, kezelés, használat vagy karbantartás - okán, továbbá célszerűtlen vagy más az előírttól eltérő berendezések, vagy beállítás vagy a nem rendszeres karbantartás miatt lépnek fel, nem alapoznak meg szavatossági igényeket.

9.10. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik a Biotek Kft jótállást nem vállal az Árura.

10. Az áruval kapcsolatos egyéb rendelkezések

10.1. Vevő a Biotek Kft-vel szembeni követelését az általa vásárlandó Áru ellenértékébe nem jogosult betudni, beszámítani.

10.2. Vevő jogosult az Árut szokásos üzletmenetek keretében továbbértékesíteni.

11. Közreműködők igénybevétele

A Biotek Kft jogosult bármely szerződési kötelezettsége teljesítéséhez megfelelő közreműködőt igénybe venni.

12. Nyilatkozatok

Vevő a Szerződés megkötése által kijelenti és szavatolja, hogy

  • megfelelően megalapított és működő gazdasági társaság, mely saját cégneve alatt jogokat szerezhet, perelhet és perelhető, a Szerződés aláírásához és az abban foglalt kötelezettségei teljesítéséhez kellő felhatalmazással rendelkezik, illetve a Szerződés aláírásához és teljesítéséhez nincs szüksége harmadik fél általi eljárásra, annak hozzájárulására vagy harmadik fél értesítésére.
  • a Szerződés aláírása nem sért, illetve nem fog sérteni semmilyen más megállapodást, illetve olyan kötelezettséget, amelyben a Vevő félként szerepel, vagy amely a Vevő vagyonára vonatkozóan kötelező rendelkezést tartalmaz.
  • a Szerződésben vállalt kötelezettségei törvényes és érvényes kötelezettségek, amelyek rá nézve kötelező erővel bírnak és vele szemben végrehajthatóak.
  • megszüntetésével kapcsolatos eljárás, csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás nincs folyamatban, ilyen kérelmet tudomása szerint senki nem nyújtott be ellene, és ilyen eljárást magával szemben sem indított, továbbá nincs ellene folyamatban olyan bírósági vagy hatósági eljárás, amely gazdasági tevékenysége folytatását vagy a jelen Szerződés teljesítését ellehetetleníti, vagy akár olyan döntéssel is végződhet, amely ezzel járhat. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ellene ilyen eljárás indul, vagy azt maga indít, úgy azt legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 3 napon belül a Biotek Kft-nek bejelenti.

13. A szerződés felbontása

13.1. A Vevő a Szerződéstől nem jogosult elállni.

13.2. A Biotek Kft a Szerződéstől, illetve amennyiben már részteljesítés történt, a Szerződés még teljesedésbe nem ment részétől elállhat, ha a Vevő a Szerződésben foglalt bármely kötelezettségét külön írásbeli felszólításban megjelölt méltányos póthatáridőre sem teljesíti. A Vevő a Biotek Kft elállása esetén a még nem szállított Áruk bruttó Vételára 10 %-nak megfelelő kötbért köteles fizetni a Biotek Kft részére. A kötbér az elállás Vevő általi kézhezvételekor esedékes. A Biotek Kft a Vevővel szemben érvényesítheti a Vevő szerződésszegéséből fakadó kárát is.

Az elállás a Szerződést korábban még nem teljesített részét annak kézhezvétele napján felbontja.

13.3. A Biotek Kft. az alábbi esetekben jogosult a vevővel már megkötött szerződést azonnal hatállyal felbontani:

Amennyiben a Biotek Kft. tudomására jut, hogy a Vevő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekintendő biztosítottnak.

Amennyiben részszállítások esetén a Vevő az esedékes részszámlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki.

13.4. A szerződés fenti 12.1. pont szerinti felbontása írásban történik, és semmilyen vonatkozásban nem érinti a Vevőnek a Biotek Kft. felé már fennálló tartozásait.

14. Titoktartás

Vevő a Szerződés megkötése által időbeni korlátozás nélkül kötelezi magát arra, hogy a Szerződés teljesítése során vagy ezzel összefüggésben megszerzett, vagy bármilyen módon tudomására jutott valamennyi információt, adatot üzleti titokként, bizalmasan kezel, akkor is, ha az információ nem került ilyenként minősítésre. A titoktartás szabályait köteles munkatársaival is betartatni. Biotek Kft, hacsak ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a fentiek szerint szintén titoktartásra kötelezi magát.

15. Együttműködési kötelezettség

15.1. A Szerződésből származó jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a Felek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen és fokozottan együttműködve kötelesek eljárni. A szerződő felek a köztük létrejövő szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek, a Biotek Kft. a Vevő érdekeit messzemenően figyelembe veszi és előtérbe helyezi.

15.2. A szerződő felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a köztük létrejött szerződés tárgyát képező ügy állásáról, az azzal kapcsolatos tevékenységük eredményéről vagy esetleges akadályoztatásukról. A Vevőnek az együttműködési kötelezettség kapcsán a Szerződés teljesítését akadályozó körülményeket haladéktalanul, írásban a Biotek Kft tudomására kell hoznia. Ennek elmaradása a Vevő kártérítési felelősségét vonja maga után, amennyiben az információ átadásának elmaradása miatt kár keletkezik.

15.3. A Vevő köteles a Biotek Kft Árun fennálló tulajdonjoga megóvásához szükséges intézkedések megtétele során együttműködni.

16. A szerződő felek közötti kapcsolattartás

16.1. Utasításokat, kéréseket, megjegyzéseket vagy információkat, akár szóban akár írásban a Biotek Kft csak olyan személytől fogad el, akiről tudja vagy okkal feltételezi, hogy a Vevő által a Biotek Kft-vel történő kapcsolattartásra felhatalmazott. A Vevő a Biotek Kft. képviselőjének tekintheti a Biotek Kft. ügyvezetőjét és az általa vagy a felek között létrejött szerződés által megnevezetteket. Az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében a Biotek Kft. jogosult meggyőződni a Vevő képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról, az üzleti tárgyalások folytatása vagy a megbízások teljesítése előtt kérheti a képviseleti jog megfelelő igazolását.

Bármelyik szerződő Fél jogosult a hozzá bejelentett képviselőket és az aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés nem érkezett meg.

16.2. Abban az esetben tartja a Biotek Kft a Vevővel a kapcsolatot e-mailen, amennyiben a Szerződésben ebben a Felek megállapodnak, vagy a Vevő erre kéri a Biotek Kft-t, tudomásul véve, hogy amennyiben a Vevő hozzájárul a kommunikációnak ezen módjához, egyúttal elfogadja a benne rejlő kockázatokat (az ilyen jellegű kommunikáció feltartóztatásának vagy illetéktelen hozzáférésének, megsérülésének, és vírussal történő megfertőződésének vagy egyéb ártalmas eszköznek a biztonsági kockázatát), és vállalja a vírusellenőrzés lefolytatását. Az e-mail ezen esetekben sem minősül hivatalos, írásbeli kommunikációnak, kivéve amikor az e-mailhez pdf formátumban dokumentum kerül csatolásra, azonban ebben az esetben is kizárólag a csatolmány minősül írásbeli kommunikációnak.

16.3. A szerződő felek a közöttük létrejövő szerződéseket, valamint az egymásnak szóló lényeges értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, írásba foglalják, illetve írásban megerősítik. A közlést személyesen, postán, telefaxon, a fenti esetben e-mailben, a szerződéskötés során egymással közölt elérhetőségre kötelesek megtenni.

16.4. A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél azonnal jelzi a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.

16.5. Amennyiben a postai küldemény „a címzett az átvételt megtagadta” vagy „a címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy a küldeményt a postai feladás napjától számított 5. napon kézbesítettnek tekintik a Felek, függetlenül attól, hogy a címzett Fél azt megkapta-e vagy sem. Telefaxüzenet esetén a közlés akkor tekinthető kézbesítettnek, amikor a telefax elküldését visszaigazoló szelvény rendelkezésre áll. E-mail esetén az értesítés akkor tekinthető kézbesítettnek, amikor a levelező rendszer kézbesítési igazolása rendelkezésre áll. A személyes kézbesítés esetén az átvételt a Felek a másik Fél átvételt igazoló eredeti aláírásával igazolják.

A Felek – a fenti nyilatkozatok közlésére és kézbesítésére vonatkozó előírásokra tekintettel – köteles gondoskodni arról, hogy a szerződésben megadott kézbesítési címen a Szerződés megkötésétől a megszűnéséig folyamatosan rendelkezzen a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel), továbbá a székhely, levelezési cím megváltozását a másik Féllel haladéktalanul írásban közlik. Abban az esetben, amennyiben a küldeményt nem az arra jogosult veszi át a kézbesítőtől, a küldemény abban az esetben is kézbesítettnek minősül, így a címzett nem hivatkozhat arra, hogy a küldeményt átvevő személy nem volt jogosult a küldemény átvételére. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a jognyilatkozatok közlésének elmaradására a mulasztó Fél előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

A Fél által hibásan közölt cím miatti téves postázásból származó károk és költségek a Felet terhelik, megfizetésük azonnal esedékes. A Féllel való telefonos, illetve elektronikus kapcsolattartás során a másik Fél nem felel azért a kárért, amely a telefonkapcsolat, illetve elektronikus kapcsolattartás során előforduló tévedés, félreértés vagy egyéb hiba eredménye, kivéve, ha a kár bizonyítottan a másik Fél hibájából ered.

16.6. A Felek kötelesek a kapcsolattartáshoz szükséges adataik, vagy a kijelölt kapcsolattartójuk személyének megváltozása esetén lehetőleg még a változást megelőzően, de legkésőbb a változást követő 3 napon belül egymást írásban értesíteni.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Vevő az ÁSZF megtámadásának jogáról visszavonhatatlanul lemond.

17.2. A Szerződés módosítása, kiegészítése csak írásban, a Felek cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírásával érvényes.

17.3. Amennyiben a Biotek Kft nem érvényesít valamely őt – a Szerződés alapján – megillető jogot, vagy ilyen jog gyakorlásával késlekedik, vagy azt csak részben gyakorolja, ez nem jelenti azt, hogy a Biotek Kft erről a jogáról lemond. A Szerződés alapján a Biotek Kft-t megillető jogok kiegészítik mindazokat a jogokat, amelyek a Biotek Kft-t a jogszabályok rendelkezései értelmében megilletik.

17.4. Ha a Szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, az nem érinti a fennmaradó többi rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést – ha jogszabály szerint megengedett – úgy kell tekinteni, mint amit olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítettek, ami az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéssel elérendő gazdasági célhoz mértékét, idejét, helyét vagy egyéb szempontokat illetően a legközelebb áll. Ez ugyanígy érvényes a Szerződés esetleges joghézagaira is.

17.5. Amennyiben a Szerződésről idegen nyelvű példány is készül, akkor értelmezési vita esetén a Szerződés magyar nyelvű változata az irányadó.

17.6. Bármely vita elbírálására, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek az állami bírósági utat kizárják és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbíró(k) száma egy és az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. A Felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog Magyarország joga, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait.

18. Az ÁSZF érvényessége

Jelen ÁSZF 2019. április 1-jén lép hatályba. A Biotek Kft. korábbi ÁSZF-jei kérésre rendelkezésre állnak.

Budapest, 2019. április 1.

Biotek Kft.